Søg Kontakt
logo-hvid-med-tekst
logo-sort-uden-tekst
logo-hvid-med-tekst
logo
Vision, værdier, mål og handlinger

Skolen og forældrene

kurve

Forældremøder

Vi holder forældremøde minimum 3 gange om året i hver klasse. Her deltager naturligvis klasselæreren, en faglærer, en pædagog fra sfo og alle forældrene. Når der er særlig grund til det, er børnene også med. Dagsordenen laves af klasselæreren og forældrerådet og udsendes i god tid med relevante bilag. Den indeholder følgende punkter:

 1. Valg af referent
 2. Opfølgning i forhold til referat fra sidste møde
 3. Punkter til orientering
  1. Klasselæreren, øvrige lærere, SFO, forældre, elever, bestyrelsen
 4. Punkter til drøftelse
  1. Aktuelle emner
   1. Oplæg fra klasselæreren, det øvrige personale, forældre, elever eller bestyrelse
  2. Emner fra Faste punkter til debat i årets løb.
   1. Klasselæreren sørger for oplæg
 5. Konklusion på baggrund af drøftelserne under punkt 4.
 6. Evt.

Referatet sættes på Fredagssedlen så hurtigt som muligt. Bestyrelsen og skolelederen er pligtige til at holde sig orienteret om alle forældremøder via dagsordner og referater.

Faste punkter til debat på forældremøder i årets løb:

 • Præsentation og debat af klassens årsplan.
 • Relevante pædagogiske emner - Er der sammenhæng mellem idé og praksis?
 • Samarbejde, både skole/hjem og klassens forældre imellem.
 • Drøftelse af idé og effekt af årets indsatsområder.
 • Drøftelse af de alderstypiske sociale udfordringer, som klassen står over for.

Forældresamtaler

En til to gange om året - eller efter behov - holder vi forældresamtaler, hvor klasselæreren og en faglærer eller en pædagog fra fritidsordningen deltager. Formålet er gensidigt at søge en bedre forståelse af barnets situation, kompetencer og muligheder. Det forældrene ser og oplever med deres barn kan ofte være meget forskelligt fra det, lærerne ser i skolen. Men det hele er jo barnets verden. Derfor er det vigtigt at udveksle erfaringer og bliver klogere, så begge parter kan støtte barnets udvikling så godt som muligt.

Forældreråd

I hver klasse vælges et forældreråd med ca. 4 medlemmer. Tanken er, at opgaven går på skift
mellem klassens forældre, således at alle i princippet er med i forældrerådet i løbet af deres barns
skoletid. Forældrerådets opgaver er:

 • at lave dagsordener til forældremøder sammen med klasselæreren
 • at tage godt imod nye forældre og børn i klassen
 • at arrangere forskellige former for socialt samvær til gavn for børn og forældre i klassen
 • at ajourføre ’klassens mappe’. Den kan indeholde anvisninger på, hvordan div. arrangementer er løbet af stabelen, hvad der blev købt ind til sidste festlighed, klassens årligt tilbagevendende arrangementer osv.

Stormøder og ad hoc-udvalg

Selv om bestyrelsen er skolens øverste ledelse og som sådan uden videre kunne træffe beslutninger på næsten alle områder, er det god skik på Lilleskolen, at spørgsmål med vidtgående konsekvenser for alle bliver bragt op på stormøder, hvor alle forældre kan deltage. Her bliver der gjort rede for ideer, problemer og eventuelle løsningsforslag. Her bliver tingene drøftet og set på fra forskellige vinkler.

Ofte vil det være sådan, at interesserede eller relevant fagligt kompetente medlemmer af forældrekredsen kan melde sig til et ad hoc-udvalg, som får til opgave at arbejde videre med sagen. Når udvalget er færdigt med opgaven går sagen tilbage til bestyrelsen, som
træffer beslutning om, hvad der videre skal ske.

Den direkte kontakt

Klasselæreren er forældrenes nærmeste samarbejdspartner. Det er over for ham eller hende, de giver udtryk for glæder eller frustrationer, påpeger problemer, stiller spørgsmål eller kommer med gode ideer. Det kan foregå på forældremøder eller ved planlagte forældresamtaler. Men forældrene er også meget velkomne til at kontakte klasselæreren pr. telefon og evt. aftale et møde, når der er behov for det.


Opstår der problemer, som forældrene ikke synes bliver løst tilfredsstillende i samarbejde med klasselæreren, henvender de sig til skolelederen. Lykkes det stadig ikke at nå frem til acceptable løsninger, er sidste instans bestyrelsen.

kurve-footer
enteralarmmagnifiercrossmenuchevron-downchevron-right