Søg Kontakt
logo-hvid-med-tekst
logo-sort-uden-tekst
logo-hvid-med-tekst
logo
Lilleskolens vedtægter

Vedtægter

kurve

Skolen

Skolens navn, adresse og oprettelsesår

§ 1
Lilleskolen Odense er beliggende i Odense kommune på adressen: Blåbærvej 43-45,
5260 Odense S.
Skolen er oprettet i 1974
Skolens CVR-nummer er 50 83 55 10

Skolens organisering og drift

§ 2
Skolen er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution
Stk. 2.
Skolen drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved forældrebetaling for eleverne efter friskoleloven. Herudover kan skolen modtage bidrag fra andre.
Stk. 3.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til
gode.
Stk. 4
Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.
Stk. 5
Bidrag til skolen giver ikke bidragyder ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Stk. 6
Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i friskoleloven og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Skolens formål

§ 3
Skolens formål er at drive fri grundskole med tilhørende fritidsordning efter de til enhver tid gældende regler i friskoleloven.
Stk. 2.
Skolen forbereder til og gennemfører folkeskolens afgangsprøver
Stk. 3
Skolens opgave er at give de bedste forudsætninger for et godt liv – som barn og som voksen. Derfor er skolens dannelsesmæssige mål til stadighed at udvikle børnenes livsmod, livsduelighed og respekt for livet.

Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver m.v.

§ 4
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen og har ansvaret for skolens økonomi og drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med friskoleloven og skolens vedtægter
Stk. 2
Bestyrelsen træffer beslutning om:
1) ansættelse og afskedigelse af skolens leder og øvrige personale, jf. dog stk. 3
2) køb, salg og pantsætning af fast ejendom
3) størrelsen af skolepengene og forældrebetalingen for skolefritidsordningen
4) ændring af skolens vedtægter, jf. dog § 9, stk. 9.
5) skolens nedlæggelse, jf. dog § 9, stk. 9.
6) ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, jf. dog § 9 om beføjelser tillagt generalforsamlingen.
Stk. 3
Bestyrelsen kan overdrage sin ret til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale til skolens leder i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar.
Stk. 4
Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler, og at årsrapporten underkastes betryggende revision efter gældende regler. Revisor vælges af bestyrelsen.

Stk. 5
Bestyrelsen har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre generalforsamlingen, herunder valg til bestyrelsen, i overensstemmelse med § 5 og § 9
Stk. 6
Bestyrelsen har ansvaret for, at skolen følger de til enhver tid gældende regler om tilsyn med frie grundskoler
Stk. 7
Bestyrelsen har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal lovgivningen følges.
Stk. 8
Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i
protokollen.
Stk. 9
Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.
Stk. 10
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.
Stk. 11
Bestyrelsens medlemmer er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v.
Stk. 12
Medlemmer af forældrekredsen samt fastansatte ved skolen har efter anmodning ret til at få indblik i revisionsprotokollerne og i de budgetter og regnskaber, som bestyrelsen har godkendt. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til også at omfatte andre personer.
Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

Bestyrelsens sammensætning, funktionsmåde, funktionsperiode m.v.

§ 5
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, fordelt således: 3 som vælges af og blandt forældrekredsen, og 2 som vælges af og blandt den
samlede forældrekreds og skolekreds.
Stk. 2.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 2 årligt. Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, heraf 1 af og blandt forældrekredsen og 1 af og blandt den samlede forældrekreds og skolekreds. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3
Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.
Stk. 4
Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når de samtidigt er medlem af forældrekredsen.
Stk. 5
Bestyrelsen konstituerer sig selv, og formanden vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer. Der vælges en næstformand for bestyrelsen, som træder i formandens sted ved formandens forfald.
Stk. 6
Bestyrelsens medlemmer skal være myndige, og et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk. 7
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog stk. 8. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og ved dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.
Stk. 8
Beslutninger vedrørende emnerne:
a) Ansættelse og afskedigelse af skolens leder
b) Køb, salg og pantsætning af fast ejendom
c) Vedtægtsændringer
d) Nedlæggelse af skolen

kan dog - uanset antal fremmødte - kun træffes ved, at mindst 3bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden, stemmer for

Stk. 9
Skolens leder og en repræsentant for medarbejderne deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af konkrete sager vedrørende skolelederen eller medarbejderne, kan bestyrelsen suspendere skolelederens henholdsvis
medarbejderrepræsentantens mødedeltagelse.
Stk. 10
Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke opfylder de betingelser for medlemskab af bestyrelsen, som følger af friskolelovens §5 eller af vedtægterne.
Stk. 11
Et medlems udtræden i funktionsperioden, indebærer, at suppleanten indtræder for resten af perioden. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.
Stk. 12
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden, jf. dog stk. 13. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
Stk. 13
Uanset bestemmelsen i stk. 12 kan et bestyrelsesmedlem valgt af forældrekredsen eller skolekredsen afsættes af det vælgende organ. Dagsordenen for det afsættende organs møde skal indeholde et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere
bestyrelsesmedlemmer. Afsættelsen sker ved almindelig stemmeflerhed.

Skolens leder

Skolens leder og øvrige personale

§ 6
Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen
Stk. 2
Skolens leder og øvrige personale er omfattet af forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v.

Forældrekreds

Forældrekreds og forældrenes rettigheder

§ 7
Forældrekredsen består af de personer, som har forældremyndigheden over elever på skolen.
Stk. 2
Forældrenes rettigheder efter vedtægterne tilkommer den eller de personer, som har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje.

Skolekreds

Skolekreds

§ 8
Skolekredsen består af automatisk medlemsberettigede medlemmer samt særligt godkendte medlemmer.
Stk. 2.
Personer, som i kraft af samliv med en forældremyndighedsindehaver og barnet, er automatisk medlemmer af skolekredsen. Medlemskab etableres ved samliv, der dokumenteres ved adressefællesskab og ophæves automatisk ved eventuelt ophør af samlivet.
Stk. 3.
Herudover kan i skolekredsen optages personer, som har særlige ressourcer til og interesse for at deltage i de frivillige arbejdsopgaver, som normalt udføres af skolekredsen - herunder bestyrelses- eller udvalgsarbejde. Bestyrelsen træffer beslutning om etablering og eventuel ophævelse af medlemskab i hvert enkelt tilfælde. Bestyrelsens afgørelse om ophævelse af medlemskab af skolekredsen mod det pågældende medlems ønske kan indankes for skolens generalforsamling, såvel af et mindretal i bestyrelsen som af den, der er blevet frataget medlemskab.
Stk. 4.
Der betales ikke kontingent for medlemskab af skolekredsen

Generalforsamling

Generalforsamling

§ 9
Generalforsamlingen består af forældrekredsen og skolekredsen, jf. § 7 og § 8.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen via skolens intranet (alternativt mail) med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af mindst følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsen aflægger beretning.
3) Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.
4) Bestyrelsen forelægger budget for det løbende regnskabsår til orientering
5) Præsentation og drøftelse af indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant af og blandt forældrekredsen
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant af og blandt den samlede forældrekreds og skolekreds.
8) Eventuelt.
Stk. 3.
Med indkaldelsen informeres om:
1) Afgående bestyrelsesmedlemmer samt oplysning om, hvorvidt de pågældende ønsker genvalg.
2) Regnskabet for det forløbne regnskabsår
3) Budget for det løbende regnskabsår
Stk. 4.
Forslag, der ønskes præsenteret og drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter dato for indkaldelsens udsendelse. Disse forslag skal bekendtgøres for forældrekredsen og skolekredsen senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stk. 5.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed. Såfremt blot én stemmeberettiget fremsætter begæring herom, foretages skriftlig afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte
medlemmers antal.
Stk. 6.
Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten og referenten.
Stk. 7.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/3 af forældrekredsens og skolekredsens medlemmer skriftligt kræver det. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.
Stk. 8.
Generalforsamlingen har kompetence til at vælge medlemmer til bestyrelsen
Stk. 9
Generalforsamlingen har kompetence til – efter indstilling fra bestyrelsen – at træffe
beslutning om:
1) Vedtægtsændringer
2) Skolens nedlæggelse
3) At ophæve en persons medlemskab af skolekredsen, jf. § 8, stk. 3

Andet

Tegningsret

§ 10
Skolen forpligtes udadtil enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura
Stk. 2
Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 3 af bestyrelsens medlemmer.

Ændring af skolens vedtægter

§ 11
Vedtægtsændringer besluttes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen
Stk. 2
Vedtægtsændringer gælder ikke medmindre de:
1) Indeholder oplysning om, hvem der er formand og næstformand for bestyrelsen
2) Er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer
3) Angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift
4) Er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen og generalforsamlingen.

Nedlæggelse af skolen

§ 12
Bortset fra de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, træffes beslutning om nedlæggelse af skolen efter indstilling fra bestyrelsen på to generalforsamlinger, afholdt med mindst 4 ugers interval.
Stk. 2.
Når bestyrelsen har truffet beslutning om skolens nedlæggelse, skal den

1) Orientere forældrekredsen herom umiddelbart efter, at beslutningen er truffet.
2) Orientere de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende.
3) Orientere Undervisningsministeriet og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, hvilket skal
ske omgående, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.
Stk. 5.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne, jf. stk. 7
Stk. 6.
Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne, jf. stk. 7
Stk. 7.
Eventuelle overskydende midler ved skolens nedlæggelse skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skolevirksomhed, der støttes i henhold til loven.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling på Lilleskolen Odense den 21. april 2015

Offentliggjort på skolens hjemmeside 29.5.2015.

kurve-footer
enteralarmmagnifiercrossmenuchevron-downchevron-right